Jesteś innym użytkownikiem

Pozwolenia/zezwolenia

Czy prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza wiąże się z wprowadzaniem zanieczyszczeń do wody, gleby, powietrza? Pozwolenia, Opłaty, Opłaty za korzystanie ze środowiska, Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia, Ewidencja i sprawozdawczość, Efektywność energetyczna

Sprawdź czy prowadzona przez Ciebie działalność wymaga uzyskania pozwolenia czy jedynie zgłoszenia? Instalacje wymagające zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji

Pozwolenia zintegrowane

Czy prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza jest związana z prowadzeniem instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości? Pozwolenie zintegrowane, Opłata rejestracyjna za wydanie pozwolenia zintegrowanego, Opłaty za korzystanie ze środowiska, Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia, Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia, Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Czy prowadzona przez Ciebie działalność może powodować emisje substancji gazów i pyłów, do powietrza? Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, Opłaty podwyższone za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, Kary za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, Ewidencja wyników pomiarów emisji gazów lub pyłów do powietrza, Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia, Stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, Ewidencja wyników pomiarów emisji gazów lub pyłów do powietrza

Sprawdź czy prowadzona przez Ciebie działalność, która może powodować emisje substancji do powietrza wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza czy jedynie zgłoszenia. Rodzaje instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, Stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, Stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych

Czy na obszarze, na którym planujesz rozpocząć swoją działalność, zostały przekroczone standardy jakości powietrza? Odpowiedzialność w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,

Pozwolenia wodnoprawne

Czy w prowadzonej przez Ciebie działalności wykorzystujesz wody powierzchniowe lub podziemne? Pozwolenia wodnoprawne, Prawa i obowiązki korzystających z wód

Czy prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza wiąże się z pobieraniem wody i/lub wprowadzaniem ścieków do wód lub do gruntów? Pozwolenia wodnoprawne, Prawa i obowiązki korzystających z wód, Pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi

Gospodarka odpadami

Czy prowadzona przez Ciebie działalność powoduje powstawanie odpadów lub wiąże się z ich przetwarzaniem, mieszaniem lub innymi działaniami powodującymi zmianę charakteru lub składu odpadów? Obowiązki wytwarzającego odpady i gospodarującego odpadami, Ewidencja i sprawozdawczość odpadów, Opłaty, Opłaty za korzystanie ze środowiska

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się ze zbieraniem odpadów? Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z odzyskiem i/lub unieszkodliwianiem odpadów? Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg/rok? Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Czy jesteś wytwórcą lub posiadaczem odpadów powstałych w wyniku wypadku? Odpady z wypadków

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z gospodarowaniem odpadami zawierającymi PCB? Gospodarowanie odpadami zawierającymi PCB

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z gospodarowaniem olejami odpadowymi? Gospodarowanie olejami odpadowymi

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z gospodarowaniem odpadami pochodzącymi z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów? Gospodarowanie odpadami pochodzącymi z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z gospodarowaniem zużytymi bateriami i akumulatorami? Gospodarowanie bateriami i akumulatorami

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z gospodarowaniem odpadami medycznymi i weterynaryjnymi? Gospodarowanie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z gospodarowaniem komunalnymi osadami ściekowymi? Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z prowadzeniem punktu zbierania odpadów metali? Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym? Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi? Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z gospodarowaniem wyrobami i odpadami zawierającymi azbest? Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Czy zamierzasz składować, składujesz lub magazynujesz odpady? Obowiązki w zakresie składowania odpadów, Opłaty za składowanie odpadów

Czy planujesz budowę lub zamknięcie składowiska odpadów? Pozwolenie na budowę składowiska odpadów, Pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów, Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów

Czy prowadzisz lub planujesz wydobycie odpadów ze składowiska? Obowiązki w zakresie składowania odpadów, Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z termicznym przekształcaniem odpadów? Obowiązki prowadzącego termiczne przekształcanie odpadów, Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Czy prowadzona przez Ciebie działalność polega na przywozie z zagranicy, wywozie lub tranzycie odpadów poza teren kraju? Obowiązki w zakresie prowadzenia międzynarodowego przemieszczania odpadów,

Czy prowadzisz instalację odzysku odpadów przywożonych na teren kraju spoza jego granic? Zezwolenia wstępne

Czy prowadzisz działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż? Zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi

Czy prowadzisz obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych? Prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z gospodarowaniem pojazdami wycofanymi z eksploatacji? Gospodarowanie pojazdami wycofanymi z eksploatacji

Czy jesteś armatorem statku? Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki

Czy jesteś kapitanem statku? Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki

Zielona energia

Czy prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza wiąże się z wytwarzaniem/magazynowaniem/przesyłaniem lub dystrybucją/obrotem paliwami, ciepłem lub energią? Zielona energia

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Czy prowadzona przez Ciebie działalność powoduje szkody w chronionych gatunkach roślin i zwierząt, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach, powierzchni ziemi albo spowodowała bezpośrednie zagrożenie szkodą? Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Czy mimo podjętych działań nie zażegnałeś wystąpienia zagrożenia szkodą lub wystąpiła szkoda w środowisku? Odpowiedzialność za szkody w środowisku, Zgłoszenie bezpośredniego zagrożenia szkodą lub wystąpienia szkody w środowisku

Czy od szkody lub zagrożenia szkodą minęło 30 lat lub czy zagrożenie lub szkoda była wynikiem konfliktu zbrojnego, katastrofy naturalnej, działalności związanej z obronnością, bezpieczeństwem narodowym lub ochroną przed klęską żywiołową? Okoliczności, przy których nie obowiązują zasady odpowiedzialności za szkody

Czy na terenie, którym władasz nastąpiło zanieczyszczenie ziemi lub gleby albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu przed 30.07.2007 r.? Okoliczności, przy których nie obowiązują zasady odpowiedzialności za szkody

Przeglądy ekologiczne

Czy prowadzona przez Ciebie instalacja/działalność należy do grupy działalności mogących negatywnie oddziaływać na środowisko? Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze negatywnie oddziaływać na środowisko, Przeglądy ekologiczne

Czy w wyniku sporządzonego przeglądu ekologicznego zaistniał obowiązek ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania? Obszar ograniczonego użytkowania

Przeciwdziałanie wystąpieniu awariom przemysłowym

Czy w prowadzonym przez Ciebie zakładzie znajdują się substancje niebezpieczne lub czy planujesz rozpoczęcie działalności takiego zakładu? Przeciwdziałanie występowaniu awarii przemysłowych

Czy prowadzona przez Ciebie działalność obejmuje przewóz substancji niebezpiecznych lub czy planujesz rozpoczęcie takiej działalności? Przeciwdziałanie występowaniu awarii przemysłowych

Krajowy Rejestr Uwalniania I Transferu Zanieczyszczeń E-PRTR

Czy prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza, wód i gleby oraz ich transferem poza miejsce powstania? Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Systemy zarządzania środowiskowego

Czy planujesz w swojej organizacji firmie, zakładzie etc., wdrożyć system zarządzania środowiskowego? Systemy zarządzania środowiskowego

Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.