Zacznij tu!

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW

Podmiot lub osoba prowadząca działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia, chyba że działalność taka jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Uzyskania zezwolenia nie wymaga zbieranie:

Uzyskania zezwolenia nie wymaga transport:

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów może zostać uwzględnione w decyzjach regulujących kwestie wytwarzania odpadów (pozwolenie zintegrowane (Pozwolenie zintegrowane), pozwolenie na wytwarzanie odpadów (Pozwolenie na wytwarzanie odpadów), decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi)) lub zezwoleniu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów). W przypadku takim we wnioskach oraz w decyzjach winny być uwzględnione odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku i decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Uwaga!

Zakazane jest zbieranie:

1) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych;

2) komunalnych osadów ściekowych;

3) zakaźnych odpadów medycznych;

4) zakaźnych odpadów weterynaryjnych;

- poza miejscami ich wytwarzania.

Zakaz nie dotyczy odpadów powstających w wyniku świadczenia usług medycznych i weterynaryjnych na żądanie.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów jest właściwy:

Wyjątkiem są przypadki gdy zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów uwzględniane jest w ramach decyzji łącznej, o której mowa była na wstępie. W takich przypadkach organem właściwym do wydania decyzji łącznej jest organ właściwy do wydania decyzji wiodącej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie lub / i transport odpadów powinien zawierać:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu (w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów);

2) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności - w przypadku zbierania odpadów;

3) w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;

4) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;

5) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

6) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej).

Dodatkowo (mimo, że nie wynika to bezpośrednio z przepisów prawa) do wniosku dobrze jest dołączyć:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym lub oświadczenie, że przedsiębiorca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań;

2) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów lub oświadczenie o posiadanym tytule prawnym, złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań;

3) kopie dokumentów rejestracyjnych, badań technicznych, świadectw ADR posiadanych pojazdów – w przypadku zezwolenia na transport odpadów.

Uwaga!

Przedstawiając we wniosku informacje dotyczące rodzajów zbieranych i transportowanych odpadów należy określić kod każdego rodzaju odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Określając we wniosku warunki magazynowania oraz sposobu dalszego gospodarowania odpadami należy uwzględnić określone w przepisach wymagania dotyczące niektórych rodzajów odpadów (Przepisy szczególne w zakresie gospodarki odpadami).

Podmiot wnioskujący o wydanie zezwolenia uiszcza opłatę skarbową za jej wydanie (Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej). Z opłaty zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów powinno trwać nie dłużej niż miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

Do wskazanych powyżej terminów nie wlicza się jednak terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności (np. na ewentualne uzupełnienie wniosku), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W praktyce wniosek najlepiej więc złożyć co najmniej 2 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia działalności.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji i określa:

1) rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu;

2) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności - w przypadku zbierania odpadów;

3) w przypadku zbierania odpadów miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;

4) sposób i środki transportu odpadów;

5) dodatkowe warunki zbierania lub transportu odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska;

6) czas obowiązywania zezwolenia.

Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

W okresie obowiązywania zezwolenia, może ono zostać zmienione na wniosek przedsiębiorcy lub z urzędu (ale tylko za zgodą podmiotu).

Podmiot zbierający lub transportujący odpady bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków, a także podmiot zbierający odpady, których zbieranie jest zakazane podlega karze pieniężnej w wysokości 10000zł.

Ponadto, prowadzenie działalności w sposób niezgodny z warunkami zezwolenia skutkować może cofnięciem lub ograniczeniem decyzji, a tym samym wstrzymaniem działalności. W przypadku takim jednak przed wydaniem decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu zezwolenia organ wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń w oznaczonym terminie.

Podmiot, który nie zgłosił do rejestru starosty działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, o których mowa rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154, z późn. zm.), podlega karze pieniężnej w wysokości 5000zł.

Uwaga!

W chwili obecnej trwają prace nad nową ustawą o odpadach.

Ustawa ta najprawdopodobniej w dosyć istotny sposób zmieni obowiązujący dotychczas system gospodarki odpadami. Szczegółowe informacje dotyczące projektu ustawy, a także informacje dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego znaleźć można na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl, w zakładce” Prawo”) oraz stronach Sejmu RP (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/proces.xsp, wybierając druk sejmowy nr 456).

(Obowiązki wytwarzającego odpady i gospodarującego odpadami)

(Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi)

(Pozwolenie na wytwarzanie odpadów)

(Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów)

(Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej)

(Pozwolenie zintegrowane)