Co zrobić gdy...?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA NIEPRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

Odpowiedzialność cywilną, zwana deliktową, za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wymagań ochrony środowiska reguluje co do zasady Kodeks Cywilny (§), oraz przepisy wynikające z ustawy POŚ (§).

Odpowiedzialność deliktowa jest to odpowiedzialność za czyny niedozwolone, niezależnie od istniejącego ewentualnie między stronami stanu prawnego, która wiąże się z koniecznością odszkodowania za takie czyny. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest związana z pojęciem szkody.

Przyjmuje się, że szkodą jest każdy uszczerbek, który dotyka poszkodowanego, zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym.

W odniesieniu do szkód wynikających z oddziaływań na środowisko szkodami na mieniu są zwłaszcza szkody wywołane zanieczyszczeniami wody, powietrza lub ziemi, wyrażające się np. wytruciem ryb, uszkodzeniem plonów, zatruciem pszczół a także choroby układu oddechowego, nerwowego lub słuchu uwarunkowane środowiskowo.

Z samego faktu istnienia szkody (także szkody w środowisku) nie wynika jeszcze obowiązek jej naprawienia.

Obowiązek odszkodowawczy powstaje wówczas, gdy wynika z przyczyny, za którą prawo czyni kogoś odpowiedzialnym.

Wskazania takie zawiera Prawo Ochrony Środowiska (§) w artykule 323.

Stwierdza się w nim, że:

Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko zagraża bezpośrednio szkoda lub została wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naruszenie.

Odpowiedzialność powstaje bez względu na winę, a więc również bez winy, zarówno wtedy, gdy zakład jest wprawiony w ruch za pomocą siły przyrody, jak i nie jest wprawiony w ruch, np. składowisko odpadów(ten rodzaj odpowiedzialności dotyczy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku)

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko nie wyłącza okoliczności, że działalność będącą przyczyną powstania szkody jest prowadzona na podstawie pozwolenia administracyjnego, a zakres oddziaływania mieści się w granicach określonych w tym pozwoleniu (Pozwolenie wodnoprawne (kiedy wymagane, zakres)).

Odpowiedzialność cywilna w ochronie środowiska powstaje już z chwilą zagrożenia szkodą.

Odpowiedzialność nie dotyczy wówczas naprawienia szkody, lecz zapobieżenia jej powstaniu – jest więc nazywana odpowiedzialnością prewencyjną - ten , komu z powodu zachowania się innej osoby zagraża bezpośrednio szkoda może żądać podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem

Tematy powiązane:

Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska (Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska)

Administracyjne kary pieniężne (Kary pieniężne)