Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ekoportal.gov.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • materiał video umieszczony na stronie https://ekoportal.gov.pl/dyrektywa-inspire nie posiada napisów dla osób głuchych – powód wyłączenia: publikacja materiału nastąpiła przed 23 września 2019 r., tj. przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23

Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Inovatica 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Chodun, ekoportal.ms@klimat.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna   Informacje ogólne

Informacja publiczna o dostosowaniu funkcjonowania Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/kontakt-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się od ul. Reja. Przy wejściu głównym jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Każdy gość odwiedzający Ministerstwo przechodzi przez hol główny w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odbiera tzw. Kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu.

Recepcja jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez obniżenie jej części do wysokości korpusu osoby siedzącej na wózku.

Osoba odwiedzająca Ministerstwo jest witana przez osobę z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Na terenie recepcji znajduje się wózek do ogólnej dyspozycji dla osób o ograniczonej ruchliwości.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach są opisane również alfabetem Braille’a. Funkcjonuje system zapowiadania przystanków - część wind posiada system głośnomówiący informujący o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.

Zastosowano oznaczenie kontrastowymi pasami tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego.

Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia.

Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano wyróżnienie kontrastowym kolorem oraz zmienną fakturą początku i końca biegu pochylni, początku i końca biegu schodów przed wejściem do budynku i schodów na klatkach schodowych, jak również na korytarzach na parterze i piętrach na początku i końcu spadków poziomów podłogi.

W holu głównym w recepcji znajduje się urządzenie (pętla indukcyjna) dla osób niedosłyszących jak również tzw. Infokiosk pozwalający na samodzielny odczyt informacji Urzędu dostępnych w formie elektronicznej.

Wybrane toalety znajdujące się w budynku (min. 1 pomieszczenie na każdym piętrze) dostoswane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie dziedzińca oraz przed budynkiem na ul. Reja znajdują się wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie dziedzińca Ministerstwa Klimatu i Środowiska posiada wymiary 3,6m x 5m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku Ministerstwa można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

Możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Jeśli zamierzasz skorzystać z usług tłumacza, musisz zgłosić nam ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia możesz dokonać w jednej z następujących form:

 e-mailem na adres: biuro.dyrektora.generalnego@klimat.gov.pl;  listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd);  telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na numer (+48 22) 36-92-523;  faksem na numer (+48 22) 36-92-524.

W zgłoszeniu powinieneś zawrzeć informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatna.

Na życzenie przygotujemy także informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.